• AnhThuyNgo
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 weeks ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
51
Country:
Viet Nam
City:
Sai gon
Zip Code:
011
Headline:
Tim người tram nam
About:
Toi là một phu nữ nhan sac binh thường thoi. Chan thật, ghét gia doi. Quy trong cuộc song gia dinh.
Tim người dan ông vi tha, nhan hậu, thật long, biết tran quy va gìn giữ
mai am gia dinh. Một chút lang man va nghiem tuc .
Language:
Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 5.00 Votes: 1
  • Views: 3669
  • Block member