Với đôi cánh của thời gian sự buồn khổ sẽ bay đi .........................