• Lisang
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 12 months ago

Member's profile


Friends (7)


General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
35
Country:
United States
State:
Virginia
City:
Fairfax
Zip Code:
22032
Headline:
Lisa
About:
Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ
Thứ năm: Chớ giết người
Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy: Chớ lấy của người
Thứ tám: Chớ làm chứng dối
Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười: Chớ tham của người
Language:
Vietnamese, Chinese, English
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 2604
  • Block member