• timbanoPhap
  •     - Last login - Lan truoc vao ho so: 2 years ago

Member's profile
General Details
I am:
Woman
Seeking:
Man
Age:
54
Country:
France
City:
Ngoai o Pary
Zip Code:
33
Headline:
Tim ban tâm su , chia xe nhung vui buôn trong cuôc sông
About:
Ban chât ôn hoà , vui tinh , thich nghi voi moi hoan canh , yêu thich âm nhac và nhung cai hay , cai dep , ngoai hinh tuong dôi dê nhin , co cong an viêc làm vung chac , da li di hon 6 nam nay . Muôn tim ngupoi co cung canh ngô de cam thông cho nhau và cung nhau di tiêp quang duong con lai , nêu thich hop .
Language:
French, Vietnamese
Appearance
Lifestyle
Home and Family
Professional Life
Personal
  • Score: 0.00 Votes: 0
  • Views: 783
  • Block member