Sống cho ngưới khác là hay nhưng phải nghĩ đến mình thì hay hơn !!!
Đừng khóc với những gì đã qua, hãy mĩm cừơi vì nó đã xãy ra.

"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với dân gian một nụ cừơi"