Bai cua ban hay lam. Im lặng cũng là cách trả lời khôn ngoan nhất . Vậy bao nhiêu người biết giá trị của hai chữ IM LẶNG. ?