Đăng ký

Welcome to our completely free online dating service for Vietnamese singles or Western men seeking Vietnamese women. This is the registration page. Please answer each question completely, write as long as you can on About. If you don't live in the US, then leave it blank.

Vietdating.us chao mừng bạn đến với mục tim bạn bốn phương để tim kiếm người yeu, bạn be, hon nhan. Đay la dịch vụ lam quen trực tuyến hoan toan miễn phi. Chung toi chỉ muốn giup đỡ con gai va trai, phụ nữ, đan ong, đan ba tim nữa trai tim con lại. Đay la trang đăng ky hồ sơ. Quy vị phải đọc kỹ điều lệ va nội qui đăng ky. Chung toi khong cho phep quy vị đăng hinh người lớn vao mạng nay. Quy vị phải tren 18 tuổi mới co thễ gia nhập vao trang web nay. Xin cam ơn.

Nếu khong sống tại Mỹ, để trống tại "State" hay "Tiểu Bang"

Trong khung About (Nội Dung), viết it nhất 50 chữ (Viết ca`ng da`i thi` ca`ng co' hiệu qua? hơn)

Size của hình phải nhỏ hơn 2MB, bạn nhớ làm kích cở hình nhỏ hơn 2MB, trước khi up lên nhé